آدرس و شماره تلفن "بازار روز"

همدان - همدان
09378229738