آدرس و شماره تلفن "Zoroftarhchinisahel"

- کرمانشاه کیلومتر 8جاده سنندج کارگاه ظروف طرح چینی ساحل
09014589220 09014589220