آدرس و شماره تلفن "تکسوشاپ"

تهران - تهران - عباس آباد- انتهای خیابان بهشتی، جنب متروشهید قدوسی
09212386974