آموزش مجازی مدیر حسابداری فروش

09 آبان 1397 435 0/0
آموزش مجازی مدیر حسابداری فروش
قیمت : 229,500 تومان
مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد مـوثر در محـیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود.
شغل مدیر حسابداری فروش درحوزه مالی و بازرگانی می باشـد کـه درآن شایـستگی هـایی از قبیـل : بکارگیری آیین نامه های شغلی، تجزیه وتحلیل صورت های مالی ،تهیه وتنظیم قراردادهای فرو ش، تنظـیم صـورت حساب فروش،کنترل قیمت محصول فروش رفته وگزارش نویـسی رادارامـی باشـد وبامـشاغل حـسابداری فـروش ومدیریت فروش در ارتباط می باشد
سر فصل و مهارتهای مدیر حسابداری فروش:
توانايی بكارگيری وتجزيه وتحليل صورتهای مالی مربوط به فروش
تهيه وتنظيم قراردادهای فروش
تنظيم صورت حساب فروش واسناد مربوط به فروش
كنترل قيمت فروش محصول
توانايی مديريت ، سرپرستی و برنامه ريزی واحد فروش
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404