آموزش مجازی حسابدار صنعتی درجه۱

03 آبان 1397 349 0/0
آموزش مجازی حسابدار صنعتی درجه۱
قیمت : 229,000 تومان
حسابدار درجه ١ صنعتی کسی است که علاوه بر مهارت حسابدار درجه ٢ صنعتی بتواند از عهده انجام عملیات مندرج در استاندارد برآید و همچنین از تئوریهای مربوطه اطلاعات کافی داشته باشد.
سر فصل و مهارتهای حسابدار صنعتی درجه۱:
توانايی محاسبه، ثبت و تفكيك حسابداری صنعتی
توانــايی ترســيم نمــودار ســازمانی در جهــت وظــايف و مسئوليتهای مديران در واحدهای اقتصادی
توانايی محاسبه قيمت تمام شده
توانايی طرح و تنظيم فرمهای حسابداری صنعتی
توانايی تهيه وتنظيم بودجه برای برقراری مدلهای كنتـرل و برنامه ريزی
توانايی تسهيم هزينه ها بر حسب مراكز هزينه
توانايی تنظيم هزينه هـای حـسابداری صـنعتی و فرمهـای مربوطه
توانايی محاسبه هزينه ها به روش سفارش كار
توانايی ثبت عمليات حسابداری در دفاتر
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404