آموزش مجازی حقوق عمومی

30 مهر 1397 176 0/0
آموزش مجازی حقوق عمومی
قیمت : 200,000 تومان
علم حقوق در یک تقسیم‌بندی نخستین به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می‌شود. اما موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست فرد است ولی موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است. حقوق عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل اجبار و یک سویگی از طرف قوای عمومی در آن نقش اول را بازی می‌کند.قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.در گذشته به این رشته «حقوق سیاسی» می‌گفتند این نامگذاری خود گویای موضوع این رشته است.
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی حقوق عمومی:
تعریف تقسیم بندی و منابع حقوق جزا
مجرم
شرایط و موانع مسئولیت کیفری
مجازات و انواع آن
مجازات های جایگزین
کیفیات مخففه و مشدده
تعویق صدور حکم
تعلیق صدور حکم
آزادی مشروط
عوامل سقوط مجازات ها
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404